Siết chặt mua sắm xe công

ngày 05/09/2014

Việc mua sắm xe công ngoài việc đơn vị mới thành lập chỉ trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến không còn xe ô tô phục vụ công tác.

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn bổ sung việc thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung.Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong 2 trường hợp sau: cơ quan, đơn vị thành lập mới; do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe ô tô phục vụ công tác gồm xe bị tai nạn dẫn đến hư hỏng không đủ điều kiện tham gia giao thông, xe bị mất mà không tìm thấy trong các trường hợp.
Bộ tài chính siết chặt việc mua sắm xe công tại các cơ quan, đơn vị nhằm tránh lãng phí
Bộ tài chính siết chặt việc mua sắm xe công tại các cơ quan, đơn vị nhằm tránh lãng phí

Ngoài ra, việc mua sắm xe ô tô phải đảm bảo các nguyên tắc sau khi rà soát, sắp xếp lại, sử dụng hiệu quả tối đa số xe hiện có trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương nhưng không đủ để bố trí cho cơ quan, đơn vị và đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.

Nguồn kinh phí mua xe được quy định tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 được giao.Công văn cũng nêu rõ, việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan khác ở trung ương quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý); Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý).

Tổng số ô tô công của Việt Nam hiện vào khoảng gần 40 nghìn chiếc, trong đó xe phục vụ chức danh và xe phục vụ công tác chung chiếm tới 70%. Vì vậy, nếu quyết định của Bộ Tài chính không chỉ dừng lại ở năm 2014, thị trường ôtô sẽ mất một nguồn thu đáng kể, nhưng ngân sách nhà nước sẽ tránh được một sự lãng phí lớn vào việc mua ôtô không cần thiết.

Theo số liệu mà Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh báo cáo Quốc hội vào tháng 5/2013, trong năm 2012, ngân sách nhà nước đã chi 2.756 tỷ đồng để mua 2.391 xe ôtô công, tương đương với 2,5% tổng thị trường ôtô trong nước cùng năm.

Nguồn Dân trí
 

{fcomment}